Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 129 από 19-07-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    ΛΗΞΟΥΡΙ,  27 Αυγούστου 2019
Α.Π.:  149/27-08-2019

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

Σε συνέχεια της από 27/08/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5002228 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων  κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140/ 05.08.2019 Α1 40 40 80
  ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 136/02.08.2019 Α2 40 40 80

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τις Θέσεις εργασίας όπως και είχαν προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.: 129 από 19-07-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α1 1 Ιατρός – Ψυχίατρος(ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α2 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου