ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002228 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. 2226/27.02.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5002228) στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 2. Τη με αριθμ. 95/27-09-2022 απόφαση του Δ.Σ.  της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» και καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση εργασίας – ειδικότητας:

 1.  Συνοδός – Εκπαιδευτής ωφελούμενων

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

 1. Συνοδεία ωφελούμενων στις μετακινήσεις μέσω λεωφορείου, και
 2. Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής & υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων ωφελούμενων

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) – (Ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών, Φυσικοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών κ.ά)
 • Εργασία κατά το παρελθόν σε δομές τύπου ΚΔΗΦ ή εμπειρία σε  δομές Α.μεΑ. (Κέντρα Ημέρας, ΚΔΑΠ  κλπ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωναϊού Covid – 19 ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (130 Α΄23-07-21 και 3276 Β΄24-07-21).
 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
 4. Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας.
 5. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης, εφόσον υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικό μόνιμης  Κατοικίας.
 7. Συστατικές  επιστολές από προηγούμενη εργασία.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι απλές φωτοτυπίες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα για τη θέση με Κωδικό 1 απόδειξη της σχετικής εμπειρίας, θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μμ. στο χώρο Κ.Δ.Η.Φ., Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Κατάταξη υποψηφίων

Μετά την επεξεργασία των εμπρόθεσμων αιτήσεων των υποψηφίων, οι αιτούντες που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν να περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Στη συνέχεια βαθμολογώντας τα κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα:

Α/ΑΚριτήρια ΑξιολόγησηςΤρόπος πιστοποίησηςΜέγιστη Βαθμολογία
1Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΑντίγραφο τίτλων σπουδών  20 (Μεταπτυχιακό = 20 Πτυχίο ΑΕΙ = 10 Πτυχίο ΑΤΕΙ / ΤΕΙ = 5)
1Συναφής Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τρία (3) έτη, 10% για κάθε χρόνο)Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα  25
2Κοινωνική ενασχόληση και προσφορά εθελοντικής εργασίας σε φορείς που λειτουργούν παρόμοιες δομές (ΚΔΗΦ, Κέντρα Ημέρας, Στέγες, ξενώνες κ.λ.π) (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα δύο (2) έτη, 10% για κάθε χρόνο)  Βεβαίωση από τους αντίστοιχους φορείς10
3Γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της ΔομήςΠιστοποιητικό εντοπιότητας ή αποδεικτικό κατοικίας5
4  Συνέντευξη  Από Τριμελή Επιτροπή40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα αποτελέσματα στην έδρα του Κ.Δ.Η.Φ. και στην ιστοσελίδα (http://enosi-amea-yperion.gr/).

 Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ

  Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου                            Παρασκευή Κοντογιαννάτου